Download Giáo Trình Bài Giảng MasterCAM ebook PDF

Giáo Trình Bài Giảng MasterCAM
Nhiều Tác Giả
Số trang: 148 Trang

Nội dung giáo trình:
– Cài đặt MasterCAM và các modul ứng dụng
– Khởi động MasterCAM
– Tìm hiểu menu màn hình và cách chuyển đổi giữa các menu màn hình
– Tìm hiểu các lệnh Save, File, Exit
– Hiểu được các lệnh vẽ 2D như LINE, ARC, CIRCLE,…
– Luyện tập sử dụng menu lệnh create để xây dựng mô hình học số của đối tượng gia công
– Xây dựng các phần tử hình học có sử dụng cơ sở lệnh create
Chương 1. Môi trường MasterCAM X
Chương 2. Cơ sở xây dựng hình học 2D
Chương 3. Đường chạy dao dạng 2D từ mô hình tới lập thành đường chạy dao
Chương 4. Thiết kế mô hình hình học 3D

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF