Download Giáo trình thực hành kỹ thuật phay bào – ĐHCN ebook PDF

Download Giáo trình thực hành kỹ thuật phay bào – ĐHCN ebook PDF

Giáo trình thực hành kỹ thuật phay bào – ĐHCN
Nhiều Tác Giả
157 Trang

Bài 1: Nội qui xưởng trường.
Bài 2: Thao tác sử dụng máy phay.
Bài 3: Hướng dẫn sử dụng máy bào.
Bìa 4: Gá lắp dao và phôi .
Bài 5: Sử dụng dụng cụ đo.
Bài 6: Phay mặt phẳng song song và vuông góc.
Bài 7: Bào mặt phẳng song song và vuông góc.
Bài 8: Phay rãng thông suốt.
Bài 9: Phay bậc thẳng góc.
Bài 10: Bào bậc thẳng góc.
Bài 11: Phay rãnh chữ T thẳng.
Bài 12: Phay then kín một đầu.
Bài 13: Phay then kín hai đầu.
Bài 14: Phay rãnh V 90 độ.
Bài 15: Bào rãnh V.
Bài 16: Phay chốt đuôi én.
Bìa 17: Bào chốt đuôi én.
Bài 18: Cấu tạo và sử dụng đầu chia độ vạn năng.
Bài 19: Phân chia vi độ.
Bài 20: Phay bánh răng trụ răng thẳng.
Bài 21: Phay thanh răng.
Bài 22: Phay vấu ly hợp lẻ.
Bài 23: Phay vấu ly hợp chẵn.
Bài 24: Phay trục then hoa răng chữ nhật

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF