Tìm kiếm tài liệu

Tải Giáo trình – Thủy lực Tập 1

Giáo trình – Thủy lực Tập 1
GS. TS. Vũ Văn Tảo – GS. TS. Nguyễn Cảnh Cầm

Thủy lực là môn khoa học ứng dụng nghiên cứu những qui luật cân bằng và chuyển động của chất lỏng và những biện pháp áp dụng những quy luật này. Phương pháp nghiên cứu của môn thủy lực hiện đại là kết hợp chặt chẽ sự phân tích lý luận với sự phân tích tài liệu thí nghiệm, thực đo, nhằm đạt tới những kết quả cụ thể để giải quyết những vấn đề thực tế trong kỹ thuật; những kết quả nghiên cứu của môn thủy lực có thể có tính chất lý luận hoặc nửa lý luận nửa thực nghiệm hoặc hoàn toàn thực nghiệm.

Cơ sở của môn thủy lực là cơ học chất lỏng lý thuyết; môn này cũng nghiên cứu những quy luật cân bằng và chuyển động của chất lỏng, nhưng phương pháp chủ yếu của việc nghiên cứu là sử dụng công cụ toán học phức tạp; vì vậy môn thủy lực còn thường được gọi là môn cơ học chất lỏng ứng dụng hoặc cơ học chất lỏng kỹ thuật.

Kiến thức về khoa học thủy lực rất cần cho người cán bộ kỹ thuật ở nhiều ngành sản xuất vì thường phải giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật có liên quan đến sự cân bằng và chuyển động của chất lỏng, đặc biệt là nước. Những ngành thủy lợi, giao thông đường thủy, cấp thoát nước cần nhiều áp dụng nhất về khoa học thủy lực, thí dụ để giải quyết các công trình đập, đê, kênh, cống, nhà máy thủy điện, tuốc bin, các công trình đường thủy, chỉnh trị dòng sông, các hệ thống dẫn tháo nước v.v…

Nội dung “Giáo trình – Thủy lực Tập 1” bao gồm 9 chương:
Chương I: Mở đầu
Chương II: Thủy tĩnh học
Chương III: Cơ sở động lực học chất lỏng
Chương IV: Tổn thất cột nước trong dòng chảy
Chương V: Dòng chảy ra khỏi lỗ và vòi – dòng tia
Chương VI: Dòng chảy ổn định trong ống có áp
Chương VII: Chuyển động không ổn định trong ốp có áp – hiện tượng nước va và sự dao động của khối nước trong tháp điều áp
Chương VIII: Dòng chảy đều không áp trong kênh
Chương IX: Dòng chảy ổn định không đều trong kênh hở

Download tài liệu:PDF