Tải tài liệu Giáo trình Toán Kinh Tế

Giáo trình Toán Kinh Tế
Tác giả: (PGS.TS. NGUYỄN QUẢNG & TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI)

Chương 1. Các kiến thức mở đầu về phương pháp tối ưu
Chương 2. Mô hình tối ưu tuyến tính
Chương 3. Mô hình tối ưu tuyến tính khác
Chương 4. Các bài toán tối ưu trên mạng
Chương 5. Phương pháp mô hình hoá và mô hình toán kinh tế
Chương 6. Lý thuyết phục vụ đám đông
Chương 7. Lý thuyết quản lý dự trữ.

Download tài liệu: PDF