Tìm kiếm tài liệu

Giới thiệu tỉ số trang 147 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Giới thiệu tỉ số trong SGK trang 147 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 147 SGK Toán 4): Viết tỉ số của a và b, biết:

a) a= 2

b= 3

b) a= 7

b= 4

c) a= 6

b= 2

d) a= 4

b= 10

Lời giải:

a, Tỉ số của a và b là:Viết tỉ số của a và b, biết a = 2, b = 3 | Để học tốt Toán 4(hoặc 2:3)

b, Tỉ số của a và b là:Viết tỉ số của a và b, biết a = 2, b = 3 | Để học tốt Toán 4(hoặc 7:4)

c, Tỉ số của a và b là:Viết tỉ số của a và b, biết a = 2, b = 3 | Để học tốt Toán 4(hoặc 6:2)

d, Tỉ số của a và b là:Viết tỉ số của a và b, biết a = 2, b = 3 | Để học tốt Toán 4(hoặc 4:10)

Nói thêm:

Cũng có thể trình bày gọn hơn:

Viết tỉ số của a và b, biết a = 2, b = 3 | Để học tốt Toán 4

hoặc:

a, a:b = 2:3

b, a:b = 7:4

c, a:b = 6:2

d, a:b = 4:10

Bài 2 (trang 147 SGK Toán 4): Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh.

a) Viết tỉ số của số bút và số bút xanh;

b) Viết tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ.

Lời giải:

a, Tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh là:Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh. Viết tỉ số của số bút và số bút xanh | Để học tốt Toán 4

b, Tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ là:Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh. Viết tỉ số của số bút và số bút xanh | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 147 SGK Toán 4): Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái.

a) Viết tỉ số của bạn trai và số bạn gái của cả tổ;

b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn trai của cả tổ.

Lời giải:

Cả tổ có : 5 + 6 = 11(bạn).

a) Tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ làTrong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái. Viết tỉ số của bạn trai và số bạn gái của cả tổ | Để học tốt Toán 4.

b) Tỉ số của bạn gái và số bạn của cả tổ làTrong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái. Viết tỉ số của bạn trai và số bạn gái của cả tổ | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 147 SGK Toán 4): Trên bãi cỏ có 20 con bò và số trâu bằngTrên bãi cỏ có 20 con bò và số trâu bằng 1/4 số bò. Hỏi trên bãi cỏ đó có mấy con trâu | Để học tốt Toán 4số bò. Hỏi trên bãi cỏ đó có mấy con trâu ?

Lời giải:

Số trâu trên bãi cỏ là :

20 : 4 = 5 (con)

Đáp số: 5 con trâu.