Đáp án từ bộ GD đề thi tốt nghiệp THPT QG môn Toán năm 2021

Đáp án chính thức từ bộ giáo dục đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán năm 2021 full tất cả 24 mã đề.

Đáp án chính thức từ bộ GD

Đáp án từng mã đề:

Mã đề: 101

1. A

2. C

3. B

4. D

5. D

6. A

7. D

8. D

9. A

10. C

11. C

12. A

13. C

14. A

15. C

16. B

17. C

18. A

19. B

20. A

21. B

22. D

23. B

24. A

25. B

26. C

27. B

28. B

29. B

30. A

31. C

32. D

33. B

34. B

35. A

36. C

37. A

38. A

39. A

40. C

41. D

42. D

43. B

44. D

45. C

46. D

47. C

48. D

49. D

50. A

Mã đề: 102

1. C 2. D 3. D 4. D 5. A 6. A 7. C 8. C 9. C 10. A
11. B 12. D 13. A 14. B 15. D 16. D 17. B 18. D 19. C 20. C
21. D 22. D 23. C 24. D 25. C 26. A 27. D 28. B 29. B 30. B
31. A 32. C 33. C 34. B 35. B 36. C 37. B 38. B 39. C 40. A
41. B 42. B 43. A 44. C 45. A 46. A 47. A 48. B 49. B 50. C

Mã đề: 103

1. B 2. C 3. C 4. D 5. C 6. C 7. B 8. A 9. B 10. C
11. D 12. A 13. C 14. A 15. B 16. C 17. B 18. D 19. C 20. D
21. C 22. A 23. A 24. B 25. C 26. A 27. D 28. A 29. B 30. A
31. A 32. D 33. D 34. B 35. B 36. A 37. B 38. A 39. D 40. D
41. B 42. D 43. B 44. A 45. D 46. A 47. D 48. B 49. D 50. A

Mã đề: 104

1. B 2. C 3. D 4. C 5. C 6. D 7. C 8. B 9. B 10. B
11. C 12. C 13. B 14. C 15. C 16. C 17. A 18. B 19. A 20. D
21. D 22. B 23. A 24. A 25. C 26. A 27. D 28. B 29. A 30. D
31. A 32. D 33. B 34. A 35. A 36. A 37. B 38. A 39. B 40. D
41. A 42. B 43. D 44. B 45. D 46. D 47. B 48. A 49. A 50. D

Mã đề: 105

1. A 2. B 3. B 4. D 5. D 6. B 7. D 8. C 9. C 10. B
11. C 12. B 13. A 14. C 15. B 16. C 17. B 18. B 19. A 20. D
21. A 22. D 23. A 24. A 25. D 26. D 27. C 28. B 29. D 30. B
31. D 32. C 33. C 34. B 35. A 36. A 37. C 38. C 39. D 40. B
41. D 42. C 43. A 44. C 45. C 46. B 47. C 48. A 49. A 50. D

Mã đề: 106

1. C 2. B 3. D 4. D 5. C 6. A 7. B 8. B 9. C 10. C
11. D 12. B 13. D 14. D 15. A 16. C 17. C 18. C 19. A 20. C
21. B 22. B 23. C 24. B 25. D 26. D 27. B 28. A 29. A 30. C
31. C 32. B 33. D 34.  D 35. C 36. B 37. A 38. A 39. A 40. B
41. A 42. B 43. B 44. D 45. D 46. A 47. B 48. A 49. A 50. D

Mã đề: 107

1. A 2. C 3. C 4. A 5. D 6. B 7. C 8. D 9. C 10. C
11. D 12. D 13. B 14. B 15. D 16. B 17. C 18. B 19. C 20. A
21. C 22. D 23. C 24. A 25. D 26. B 27. D 28. A 29. B 30. C
31. C 32. D 33. C 34. C 35. D 36. D 37. D 38. A 39. A 40. B
41. C 42. B 43. A 44. A 45. B 46. A 47. D 48. A 49. A 50. B

Mã đề: 108

1. C 2. C 3. B 4. C 5. D 6. A 7. A 8. B 9. C 10. C
11. D 12. A 13. B 14. A 15. B 16. D 17. D 18. D 19. B 20. A
21. B 22. B 23. A 24. D 25. A 26. B 27. A 28. A 29. B 30. A
31. A 32. D 33. B 34. A 35. B 36. D 37. A 38. D 39. B 40. D
41. C 42. B 43. D 44. A 45. D 46. B 47. A 48. D 49. B 50. D

Mã đề: 109

1. A 2. A 3. D 4. A 5. A 6. C 7. B 8. C 9. B 10. B
11. B 12. C 13. B 14. A 15. B 16. A 17. B 18. A 19. D 20. B
21. B 22. C 23. C 24. D 25. D 26. C 27. D 28. A 29. B 30. A
31. A 32. D 33. C 34. D 35. A 36. C 37. D 38. C 39. D 40. D
41. C 42. C 43. A 44. A 45. C 46. C 47. B 48. A 49. A 50. C

Mã đề: 110

1. A 2. A 3. A 4. D 5. D 6. B 7. A 8. A 9. C 10. D
11. D 12. C 13. C 14. B 15. B 16. C 17. B 18. B 19. A 20. A
21. B 22. B 23. A 24. B 25. B 26. A 27. B 28. C 29. D 30. C
31. B 32. D 33. A 34. D 35. C 36. D 37. C 38. A 39. C 40. A
41. D 42. D 43. C 44. C 45. D 46. D 47. C 48. D 49. C 50. A

Mã đề: 111

1. A 2. B 3. C 4. C 5. D 6. D 7. C 8. C 9. D 10. D
11. D 12. B 13. B 14. B 15. C 16. D 17. A 18. C 19. C 20. D
21. C 22. B 23. A 24. C 25. D 26. A 27. B 28. C 29. B 30. D
31. A 32. C 33. B 34. D 35. D 36. D 37. B 38. D 39. C 40. B
41. D 42. C 43. B 44. B 45. C 46. B 47. D 48. B 49. C 50. C

Mã đề: 112

1. C 2. C 3. B 4. D 5. A 6. D 7. C 8. A 9. B 10. B
11. D 12. C 13. A 14. D 15. B 16. B 17. C 18. A 19. C 20. C
21. D 22. B 23. C 24. D 25. B 26. D 27. D 28. A 29. D 30. A
31. C 32. D 33. A 34. C 35. D 36. B 37. A 38. B 39. D 40. B
41. C 42. C 43. C 44. A 45. A 46. B 47. C 48. B 49. B 50. A

Mã đề: 113

1. D 2. B 3. B 4. A 5. B 6. C 7. D 8. D 9. B 10. A
11. A 12. B 13. C 14. D 15. A 16. D 17. C 18. A 19. B 20. B
21. A 22. B 23. C 24. A 25. A 26. B 27. C 28. C 29. C 30. A
31. A 32. C 33. C 34. A 35. C 36. C 37. C 38. B 39. B 40. B
41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46. B 47. C 48. B 49. A 50. B

Mã đề: 114

1. B 2. C 3. A 4. D 5. C 6. D 7. B 8. D 9. B 10. B
11. C 12. D 13. B 14. A 15. D 16. D 17. C 18. B 19. D 20. C
21. A 22. A 23. D 24. A 25. A 26. B 27. D 28. B 29. B 30. A
31. D 32. A 33. B 34. D 35. D 36. A 37. A 38. D 39. D 40. A
41. A 42. A 43. B 44. A 45. B 46. D 47. D 48. B 49. B 50. A

Mã đề: 115

1. A 2. C 3. A 4. D 5. D 6. D 7. A 8. A 9. D 10. B
11. A 12. A 13. D 14. C 15. B 16. C 17. A 18. A 19. A 20. B
21. B 22. B 23. C 24. B 25. A 26. A 27. B 28. B 29. A 30. C
31. C 32. B 33. C 34. C 35. B 36. B 37. A 38. C 39. A 40. B
41. B 42. C 43. C 44. B 45. B 46. C 47. B 48. A 49. C 50. C

Mã đề: 116

1. B 2. A 3. C 4. D 5. C 6. C 7. A 8. A 9. C 10. D
11. B 12. B 13. A 14. B 15. B 16. D 17. C 18. C 19. A 20. C
21. D 22. D 23. C 24. D 25. C 26. D 27. C 28. D 29. A 30. C
31. C 32. C 33. A 34. A 35. A 36. C 37. D 38. C 39. A 40. A
41. D 42. A 43. D 44. A 45. D 46. D 47. C 48. A 49. A 50. D

Mã đề: 117

1. D 2. C 3. B 4. B 5. A 6. D 7. C 8. A 9. B 10. C
11. A 12. A 13. A 14. C 15. B 16. A 17. C 18. C 19. D 20. A
21. B 22. A 23. C 24. D 25. C 26. D 27. C 28. A 29. D 30. C
31. D 32. A 33. A 34. C 35. D 36. D 37. C 38. C 39. D 40. D
41. A 42. C 43. D 44. D 45. A 46. D 47. C 48. D 49. D 50. A

Mã đề: 118

1. C 2. A 3. D 4. C 5. C 6. D 7. A 8. A 9. B 10. A
11. A 12. D 13. B 14. D 15. C 16. B 17. B 18. A 19. C 20. C
21. D 22. B 23. D 24. A 25. B 26. C 27. B 28. A 29. B 30. C
31. B 32. B 33. A 34. D 35. A 36. C 37. A 38. B 39. A 40. D
41. D 42. D 43. C 44. B 45. A 46. C 47. D 48. B 49. B 50. C

Mã đề: 119

1. D 2. C 3. C 4. D 5. D 6. C 7. A 8. C 9. B 10. B
11. B 12. A 13. D 14. C 15. C 16. A 17. B 18. D 19. A 20. D
21. D 22. B 23. B 24. B 25. C 26. A 27. D 28. A 29. C 30. C
31. B 32. B 33. D 34. C 35. A 36. B 37. A 38. D 39. A 40. B
41. C 42. D 43. D 44. B 45. C 46. A 47. D 48. B 49. A 50. B

Mã đề: 120

1. B 2. A 3. A 4. B 5. D 6. B 7. A 8. A 9. D 10. D
11. B 12. B 13. A 14. A 15. D 16. D 17. C 18. C 19. D 20. D
21. C 22. C 23. D 24. C 25. A 26. D 27. B 28. D 29. A 30. A
31. B 32. D 33. D 34. C 35. C 36. D 37. B 38. C 39. A 40. B
41. C 42. B 43. C 44. A 45. C 46. B 47. B 48. A 49. C 50. C

Mã đề: 121

1. A 2. D 3. A 4. A 5. C 6. D 7. C 8. C 9. A 10. C
11. B 12. C 13. B 14. D 15. D 16. D 17. B 18. D 19. A 20. B
21. C 22. B 23. C 24. C 25. B 26. D 27. B 28. D 29. A 30. D
31. C 32. D 33. C 34. D 35. A 36. D 37. C 38. B 39.  B 40. A
41. A 42. C 43. A 44. B 45. B 46. A 47. A 48. D 49. B 50. A

Mã đề: 122

1. A 2. A 3. C 4. A 5. C 6. C 7. B 8. D 9. C 10. D
11. D 12. C 13. B 14. A 15. B 16. A 17. C 18. B 19. B 20. D
21. B 22. B 23. D 24. D 25. C 26. C 27. D 28. B 29. D 30. B
31. D 32. D 33. B 34.  C 35. B 36. B 37. C 38. D 39. D 40. C
41. B 42. D 43. B 44. B 45. C 46. C 47. B 48. C 49. D 50. D

Mã đề: 123

1. B 2. A 3. D 4. C 5. B 6. D 7. D 8. B 9. A 10. C
11. B 12. A 13. C 14. B 15. B 16. C 17. D 18. C 19. D 20. A
21. B 22. A 23. B 24. A 25. D 26. B 27. D 28. A 29. A 30. C
31. D 32. A 33. C 34. D 35. C 36. D 37. B 38. C 39. D 40. C
41. D 42. A 43. A 44. D 45. C 46. A 47. B 48. D 49. C 50. D

Mã đề: 124

1. C 2. D 3. A 4. C 5. B 6. D 7. B 8. A 9. C 10. B
11. B 12. D 13. A 14. A 15. B 16. C 17. C 18. B 19. B 20. D
21. D 22. C 23. D 24. D 25. C 26. D 27. B 28. C 29. B 30. A
31. A 32. B 33. C 34. B 35. C 36. D 37. C 38. C 39. A 40. A
41. A 42. D 43. A 44. D 45. B 46. D 47. B 48. A 49. D 50. A

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán 2021

Đề Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Đề Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 1
Đề Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 2
Đề Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 3
Đề Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 4

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021

Các môn Khoa học tự nhiên (KHTN)

Các môn Khoa học xã hội (KHXH):

Đáp án 3 môn bắt buộc:

Tải trọn bộ đáp án chính thức từ bộ giáo dục tất cả các môn: Đáp án.PDF