Tìm kiếm tài liệu

Hình bình hành trang 102, 103 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Hình bình hành trong SGK trang 102, 103 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 102 SGK Toán 4): Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành ?

Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành trang 102 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành.

(Hình 3, hình 4 không phải là hình bình hành vì có một cặp cạnh đối không song song).

Bài 2 (trang 102 SGK Toán 4): Cho biết trong hình tứ giác ABCD :

AB và DC là hai cạnh dối điện.

AD và BC là hai cạnh đối diện.

Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau ?

Cho biết trong hình tứ giác ABCD. AB và DC là hai cạnh dối điện | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Hình bình hành MNPQ có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Bài 3 (trang 103 SGK Toán 4): Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành.

Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành | Để học tốt Toán 4Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a) Cạnh trên dài 6 ô. Dịch đỉnh A sang phải 6 ô ta được đỉnh D. Nối AD và CD ta có hình bình hành ABCD.

Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành | Để học tốt Toán 4

b) Cạnh dưới dài 5 ô. Dịch đỉnh snag trái 5 ô ta được đỉnh N. Nối MN và PN ta có hình bình hành MNPQ.

Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành | Để học tốt Toán 4