Tìm kiếm tài liệu

Hình thoi trang 140, 141 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Hình thoi trong SGK trang 140, 141 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 140 SGK Toán 4): Trong các hình dưới đây :

Trong các hình dưới đây hình nào là hình thoi | Để học tốt Toán 4

– hình nào là hình thoi ?

– hình nào là hình chữ nhật ?

Lời giải:

Hình 1 , hình 3 là hình thoi .

Hình 2 là hình chữ nhật.

Nói thêm: Hình 2 , hình 4 , hình 5 không phải là hình thoi vì không có bốn cạnh bằng nhau.

Hình 1, 3, 4 không phải là hình chữ nhật vì không có góc vuông.

Hình 5 không phải là hình chữ nhật vì không đủ bốn góc vuông.

Bài 2 (trang 141 SGK Toán 4): Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O.

a) Dùng ê-ke để kiểm tra xem hai đường chéo vuông góc có vuông góc với nhau hay không.

b) Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra xem có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không .

Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a) Hai đường chéo có vuông góc với nhau.

b) Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường vì khi đó ta thấy :

OA=OC= 3 cm

OB= OD= 2cm.

Nhận xét: Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Bài 3 (trang 141 SGK Toán 4): Thực hành :

Thực hành trang 141 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Gập và cắt tờ giấp ( theo hình vẽ) để tại thành hình thoi.

Học sinh làm theo yêu cầu.