Hình thức đào tạo không còn ghi trên bằng cấp nữa

Vào ngày 1/03/2020 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định nội dung ghi loại hình đào tạo trên văn bằng, củ thể như: bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và các văn bằng tương đương.

Điều này có nghĩa là hình thức đào tạo như: chính quy, đào tạo từ xa, vừa học vừa làm, tại chức.. không còn ghi trực tiếp lên văn bằng. Thay vào đó thì hình thức đào tạo sẽ được ghi vào phụ lục văn bằng.

Ngoài ra, các phần khác cũng được ghi trên phụ lục văn bằng như sau: chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo, trình độ đào tạo, điểm trung bình, tên và kết quả luận văn, luận án, điểm xếp hạng tốt nghiệp của người học..

Theo thông tư này thì trường đại học có thể tự thiết kế mẫu riêng, bổ sung nội dung khác ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng làm bằng đại học.

Theo đó hệ thống văn bằng giáo dục gồm:

+ Bằng cử nhân: cấp cho người tốt nghiệp đại học chuẩn đầu ra bậc 6.

+ Bằng thạc sĩ: cấp cho người tốt nghiệp thạc sĩ, chuẩn đầu ra bậc 7.

+ Bằng tiến sĩ: cấp cho người tốt nghiệp tiến sĩ, đáp ứng chuẩn đầu ra bậc 8.

8 loại văn bằng có trình độ tương đương bao gồm: bằng bác sĩ y khoa, bằng bác sĩ y khoa, bằng bác sĩ y học cổ truyền, bằng dược sĩ, bằng bác sĩ thú ý, bằng kỹ sư, bằng kiến trúc sư và một số văn bằng khác. Theo đó chương trình đào tạo của 8 loại văn bằng này sẽ có chuẩn bậc 7 sẽ được cấp bằng thạc sĩ.

Như vậy bằng bác sĩ, kỹ sư sẽ có trình độ tương đương như bằng thạc sĩ, điều này có nghĩa là từ ngày 15/02/2020 những ai đang có bằng bác sĩ, kỹ sư sẽ không cần đi học lên trình độ thạc sĩ như hiện nay.

Tuy nhiên 1 số trường cấp bằng kỹ sư nhưng điểm tín chỉ không đặt 150 thì không thể xem bằng kỹ sư này ngang bằng với bằng thạc sĩ. Ngoài ra, việc xếp bác sĩ, kỹ sư vào bậc nào còn căn cứ vào: chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra, chuẩn giảng viên, và các chuẩn khác.. không chỉ là khối lượng học tập tối thiểu. Như vây bằng bác sĩ, kỹ sư được xem là ngang bằng thạc sĩ là hoàn toàn không chính xác.

Theo thông tư có 10 nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học, bao gồm tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng trình độ tương đương); ngành đào tạo; tên cơ sở cấp văn bằng; họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng; địa danh, ngày, tháng, năm cấp văn bằng…

Tuy nhiên xếp loại trên bằng đại học vẫn được ghi, khác với dự thảo trước đó của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Theo làm bằng cấp 3, chúng tôi thông tin tới người nắm các văn bằng chú ý và có những cập nhật mới về bằng cấp và chương trình đào tạo của mình đang học