Tải Đồ án – Hoàn thiện quy trình sản xuất men bánh mì khô bằng phương pháp sấy thăng hoa

Đồ án – Hoàn thiện quy trình sản xuất men bánh mì khô bằng phương pháp sấy thăng hoa

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nấm men Saccharomyces cerevisiae. Khả năng bảo vệ của chất mang đối với nấm men S. cerevisiae trong quá trình sấy thăng hoa đã được nghiên cứu nhằm tăng khả năng sống sót của tế bào. Các chất mang có ảnh hưởng với tỉ lệ nhất định đối với khả năng sống sót của tế bào nấm men. Khi phối trộn các chất mang lại với nhau thì khả năng bảo vệ nấm men tăng lên đáng kể trong quá trình sấy thăng hoa. Một số tỉ lệ phối trộn chất mang đã được nghiên cứu và đã đạt được kết quả tốt. Để hoàn thiện quy trình sản xuất men bánh mì khô bằng phương pháp sấy thăng hoa, em đã tiếp tục nghiên cứu thêm một số công thức phối trộn chất mang khác với mục đích sản xuất được loại men khô đạt yêu cầu về ẩm độ bảo quản, đồng thời đảm bảo tương đối toàn vẹn hoạt tính men. Một nhân tố khác cũng ảnh hưởng đến khả năng sống của tế bào nấm men là tốc độ làm lạnh, vì vậy em khảo sát tốc độ làm lạnh nấm men S.

Nội dung bao gồm:
Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Tổng quan tài liệu
Chương 3: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Kết quả và thảo luận
Chương 5: Kết luận và đề nghị
Chương 6: Tài liệu tham khảo

Download Tài liệu : PDF