Học 1000 chữ Kanji trong tiếng Nhật cơ bản

Học 1000 chữ Kanji trong tiếng Nhật cơ bản

Học 1000 chữ Kanji, bạn nghe đến con số này cảm thấy thế nào. Để có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nhật thì học chữ Kanji với con số kia không quá nhiều các bạn ạ, đây mới là một phần hai số chữ Kanji cần phải học thôi. Học tiếng Nhật với mục đích có thể giao tiếp, sử dụng trong công việc và cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì không chỉ học 1000 chữ Kanji trong tiếng Nhật mà còn phải bổ xung nhiều kiến thức thêm nữa.
Dưới đây là bảng danh sách 1000 chữ Kanji, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn phần nào trong việc học tiếng Nhật của bản thân.

S.No Kanji Readings Meanings Examples
1 ICHI, ITSUイ チ ,イ ツ

hito(tsu)

ひ と ( つ )

one, the first 一 ichi  – one, the number one一番 ichi ban  – #1, the best

世界一 sei kai ichi  – the best in the world

一人 hitori  – one person, alone

2 NI二

futa(tsu)

ふ た ( つ )

two, second 二 ni  – two第二 dai ni  – the second

二月 ni gatsu  – February [the 2nd month]

3 SANサ ン

mit(tsu)

み っ ( つ )

three, third 三 san  – three三角 san kaku  – triangle

三月 san gatsu  – March [the 3rd month]

4 SHI , YONシ ,   ヨ ン

yo-, yot(tsu)

よ っ ( つ )

four, fourth 四 yon  or shi  – four四級 yon kyuu  – 4th grade

四月 shi gatsu  – April [the 4th month]

5 GOゴ

itsu(tsu)

い つ ( つ )

five, the fifth 五 go  – five五ヶ月 go ka getsu  – 5 months
6 NENネ ン

toshi

と  し

year 一年 ichi nen  – one year二年前 ne nen mae  – two years ago

去年 kyo nen  – last year

7 GOゴ

uma

う ま

noon 午後 go go  – afternoon (PM)午前 go zen  – morning (AM)

午後二時 go go ni ji  – 2 O’clock in the afternoon

8 ZENゼ ン

mae

ま え

before, in front of, previous 名前 na mae  – name前書き mae gaki  – preface [lit. before the writing]

二年前 ne nen mae  – two years ago-

9 GO , KOUゴ , コ ウ

nochi,ushiro

の ち , う し ろ

behind , after 最後 sai go  – the last, the end, conclusion後ろ ushiro  – behind

後書き ata gaki  – postscript, afterword

10 JIジ

toki

と き

time 時間 ji kan  – time時々 toki doki  – sometimes

江戸時代 e do ji dai  – the Edo period

何時ですか? nan ji desu ka?  – What time is it?

Download tài liệu:PDF