Tìm kiếm tài liệu

Kiến thức lý thuyết và bài tập Nguyên Hàm có đáp án

Tài liệu tổng hợp công thức, kiến thức và bài tập trắc nghiệm chuyên đề Nguyên Hàm file Word và Pdf có đáp án chi tiết:

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. NGUYÊN HÀM VÀ TÍNH CHẤT
1. Nguyên hàm
2. Tính chất của nguyên hàm
3. Sự tồn tại của nguyên hàm
4. Bảng nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp
II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGUYÊN HÀM
1. Phương pháp đổi biến số
2. Phương pháp nguyên hàm từng phần
B. KỸ NĂNG CƠ BẢN
– Tìm nguyên hàm bằng phương pháp biến đổi trực tiếp.
– Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số.
– Tìm nguyên hàm bằng phương pháp nguyên hàm từng phần.
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF | Word