Kiến thức lý thuyết và bài tập Tích Phân có đáp án

Kiến thức lý thuyết và bài tập Tích Phân có đáp án

Tài liệu tổng hợp công thức, kiến thức và bài tập trắc nghiệm chuyên đề Tích phân file Word và Pdf có đáp án chi tiết:
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Định nghĩa
2. Tính chất của tích phân
B. KỸ NĂNG CƠ BẢN
1. Một số phương pháp tính tích phân
Dạng 1: Tính tích phân theo công thức
Dạng 2: Dùng tính chất cận trung gian để tính tích phân
Dạng 3: Phương pháp đổi biến số
2. Đổi biến số dạng 2
C. BÀI TẬP

Download Ebook : PDF | Word