Tìm kiếm tài liệu

Kiến thức và bài tập HÀM SỐ LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT lớp 12 có đáp án

Tài liệu Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề HÀM SỐ LŨY THỪA – HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT file Word và Pdf có đáp án chi tiết:

CHỦ ĐỀ 3.3: HÀM SỐ LŨY THỪA – HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT

A. Kiến thức cơ bản

1. LÝ THUYẾT:Hàm lũy thừa

1.1. Định nghĩa

1.2. Tập xác định: Tập xác định của hàm số

1.3. Đạo hàm

1.4. Tính chất của hàm số lũy thừa trên khoảng (0; +¥)

2. Hàm số mũy = a x , (a > 0, a #1).

2.1.Tập xác định: D=R

2.2.Tập giá trị: T = (0, +¥), nghĩa là khi giải phương trình mũ mà đặt t = a f ( x)

2.3. Tính đơn điệu:

2.4.Đạo hàm:

2.5.Đồ thị:

3. Hàm s logarit: y = loga x, (a > 0, a # 1)

3.1.Tập xác định

3.2.Tập giá trị

3.3. Tính đơn điệu:

3.4.Đạo hàm:

3.5.Đồ thị:

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF | Word