Kiến thức và bài tập lũy thừa lớp 12 có đáp án

Kiến thức và bài tập lũy thừa lớp 12 có đáp án

Tài liệu Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề Lũy thừa file Word và Pdf có đáp án chi tiết:

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Định nghĩa lũy thừa và căn

2. Một số tính chất của lũy thừa

3. Một số tính chất của căn bậc n

B. KỸ NĂNG CƠ BẢN

Vận dụng thành thạo định nghĩa, tính chất của lũy thừa với số mũ hữu tỉ.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF | Word