Kinh A Di Đà - HT. Thích Trí Tịnh Pdf

Kinh A Di Đà – HT. Thích Trí Tịnh Pdf

  • Kinh A Di Đà
  • Dịch giả: HT. Thích Trí Tịnh

NGUYỆN HƯƠNG
(Đại chúng đồng quỳ chắp tay)
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phưởng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo.
Nguyện trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ.
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ
Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

TÁN PHẬT
(Đại chúng đồng đứng tán Phật)
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng
lặng,
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật Bảo hào quang
sáng ngời.
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO
Chítâmđảnhlễ:NamMôTậnHư
Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện
Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn
Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường
Trụ Tam Bảo. (Đảnh lễ 1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà
Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ
Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn
Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ
Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ
Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ
Tát. (Đảnh lễ 1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây
Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ
Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán
Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ
Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương
Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
Bồ Tát. (Đảnh lễ 1 lạy)

TÁN HƯƠNG
(Đại chúng đồng quỳ chắp tay)
Lư hương sạ nhiệt
Pháp giới mông huân
Chư Phật hải hội tất diêu văn
Tuỳ xứ kiết tường vân
Thành ý phương ân
Chư Phật hiện toàn thân.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát
Ma Ha Tát. (3 lần)

Download: PDF