Tìm kiếm tài liệu

Trắc nghiệm địa lí 12

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 12 bài 43 có đáp án

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 43: CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM có đáp án năm 2021 mới nhất Câu 1: Tài nguyên thiên nhiên nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là: A. quặng bô –xit. B. dầu khí. C. sinh vật biển. D. đất đỏ badan. …

Xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 12 bài 42 có đáp án

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 42: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO có đáp án năm 2021 mới nhất Câu 1: Các bộ phận của vùng biển nước ta thứ tự từ đất liền ra biển như …

Xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 12 bài 41 có đáp án

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 41: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG có đáp án năm 2021 mới nhất Câu 1: Đồng bằng sông Cửu Long không tiếp giáp với A. Đông Nam Bộ. B. Vịnh Thái Lan. C. Tây Nguyên. …

Xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 12 bài 39 có đáp án

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 39: VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM BỘ có đáp án năm 2021 mới nhất Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tỉnh (thành phố) nào sau đây thuộc Đông …

Xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 12 bài 37 có đáp án

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN có đáp án năm 2021 mới nhất Câu 1: Điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên? A. Giáp biển Đông. B. Liền kề vùng Đông Nam Bộ. C. Giáp …

Xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 12 bài 36 có đáp án

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 36: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ có đáp án năm 2021 mới nhất Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tỉnh/thành phố cuối cùng về phía nam …

Xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 12 bài 35 có đáp án

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 35: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ có đáp án năm 2021 mới nhất Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào? A. Nghệ …

Xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 12 bài 33 có đáp án

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 33: VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG có đáp án năm 2021 mới nhất Câu 1: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng đồng bằng sông Hồng? A. Bắc Giang. B. Ninh Bình. C. Hải Dương. D. Hưng Yên. …

Xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 12 bài 32 có đáp án

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 32: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ có đáp án năm 2021 mới nhất Câu 1: Trung du và miền núi Bắc Bộ không tiếp giáp với vùng/ quốc gia nào sau đây? A. Trung Quốc. B. Thượng …

Xem thêm