Tải Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Tải Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
 Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật số: 80/2015/QH13) với nhiều quy định mới về thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL; hiệu lực, giải thích, kiểm tra, giám sát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ngày 22/06/2015. và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

Điểm nổi bật của Luật số 80/2015/QH13
– Luật ban hành văn bản 2015 quy định việc đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật
– Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL phải gửi văn bản đến cơ quan Công báo để đăng Công báo hoặc niêm yết công khai.
– Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo Luật ban hành văn bản QPPL
+ Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước trung ương;
+ Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì theo Luật ban hành văn bản QPPL 2015 có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành văn bản, đồng thời phải được đăng ngay trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc Công báo tỉnh, thành phố chậm nhất là sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành văn bản.
– Ngưng hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định đình chỉ việc thi hành, quyết định xử lý văn bản QPPL phải đăng Công báo, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày ra quyết định.
– Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.
– Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật
– Việc áp dụng văn bản QPPL trong nước không được cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.
– Đăng tải và đưa tin văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật ban hành văn bản pháp luật 2015
– Văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ở trung ương, Hội đồng nhân dân, UBND ban hành phải được đăng tải toàn văn trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành và đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước.
– Văn bản quy phạm pháp luật đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật có giá trị sử dụng chính thức.
– Việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh được thực hiện trong trường hợp quy định của Hiến pháp, luật, pháp lệnh có cách hiểu khác nhau trong việc thi hành.

Nội dung có trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm có 173 điều và 17 chương:
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật
Chương III: Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội
Chương IV: Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chủ tịch nước
Chương V: Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ, thủ tướng chính phủ, bộ trưởng …
Chương VI: Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
Chương VII: Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên tịch
Chương VIII: Xây dựng, ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Chương IX: Xây dựng, ban hành quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chương X: Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện
Chương XI: Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp xã
Chương XII: Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn
Chương XIII: Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, nguyên tắc áp dụng, công khai văn bản quy phạm pháp
Chương XIV: Giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh
Chương XV: Giám sát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Chương XVI: Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, rà soát, hệ thống
Chương XVII: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF