Tải Luật Bảo Hiểm Xã Hội

Tải Luật Bảo Hiểm Xã Hội

Luật Bảo Hiểm Xã Hội
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật Bảo Hiểm Xã Hội (Luật số: 58/2014/QH13) Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016

Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.
Luật Bảo Hiểm Xã Hội gồm 9 chương và 125 điều

Danh sách chương:
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm
Chương III: Bảo hiểm xã hội bắt buộc
Chương IV: Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Chương V: Quỹ bảo hiểm xã hội
Chương VI: Tổ chức quản lý bảo hiểm xã hội
Chương VII: Trình tự, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội
Chương VIII: Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội
Chương IX: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF