Tải Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Tải Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sữa đổi bổ sung một số điều của Luật cấn bộ, Công chức Số 22/2008/QH12 và Luật viên chức số 58/2010/QH12

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (Luật số: 52/2019/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020

Theo quy định mới, từ ngày 01/07/2020 không ký hợp đồng không xác định thời hạn với viên chức trừ một số trường hợp: Viên chức được tuyển dụng trước thời gian này; Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định; Người được tuyển dụng làm viên chức tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn. Như vậy, kể từ thời điểm 01/07/2020 sẽ chỉ ký hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng đến 60 tháng đối với viên chức.

Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/07/2020 nhưng chưa ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết; sau khi kết thúc hợp đồng làm việc đã ký kết thì được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định.

Luật cũng bổ sung quy định mới về việc xử lý hành vi vi phạm đối với cán bộ, công chức trong thời gian công tác nhưng đã nghỉ việc, nghỉ hưu theo hướng mọi hành vi vi phạm đều được xử lý. Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc bị kỷ luật. Đặc biệt, việc xử lý kỷ luật đối với trường hợp đã nghỉ hưu sẽ gắn với hệ quả pháp lý tương ứng của hành vi vi phạm.

Về thi tuyển công chức, ngoài hai hình thức thi tuyển và xét tuyển theo quy định cũ, Luật cho phép người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức trong một số trường hợp cụ thể.

Download Tài liệu : PDF