Tải Luật Cán Bộ – Công Chức

Luật Cán Bộ – Công Chức
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

“Luật cán bộ, công chức” được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008. Luật cán bộ, công chức gồm 10 chương, 87 điều. Ngoài những quy định chung và điều khoản thi hành, Luật quy định cụ thể về các vấn đề: Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức; cán bộ ở Trung ương cấp tỉnh, cấp huyện; công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; quản lý cán bộ, công chức; các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ; thanh tra công vụ; khen thưởng và xử lý vi phạm.

Danh sách chương:
Chương 1: Những Quy Định Chung
Chương 2: Nghĩa Vụ, Quyền Của Cán Bộ, Công Chức
Chương 3: Cán Bộ Ở Trung Ương, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện
Chương 4: Công Chức Ở Trung Ương, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện
Chương 5: Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã
Chương 6: Quản Lý Cán Bộ, Công Chức
Chương 7: Các Điều Kiện Bảo Đảm Thi Hành Công Vụ
Chương 8: Thanh Tra Công Vụ
Chương 9: Khen Thưởng Và Xử Lý Vi Phạm
Chương 10: Điều Khoản Thi Hành

Download tài liệu:PDF