Tải Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018

Tải Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018

Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật Cảnh sát biển Việt Nam (Luật số: 33/2018/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018 , Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018 .
Theo đó, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cảnh sát biển hoạt động trong vùng biển Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ như sau:
– Thu thập thông tin, phân tích đánh giá, dự báo tình hình, đề xuất phương án bảo vệ an ninh quốc gia và thực thi pháp luật trên biển;
– Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển;
– Đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố môi trường biển….

Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 gồm 40 điều và 8 chương:
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát biển Việt Nam
Chương III: Hoạt động của cảnh sát biển Việt Nam
Chương IV: Phối hợp hoạt động giữa cảnh sát biển Việt Nam với cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng
Chương V: Tổ chức của cảnh sát biển Việt Nam
Chương VI: Bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với cảnh sát biển Việt Nam
Chương VII: Quản lý nhà nước và trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương đối với cảnh sát biển Việt Nam
Chương VIII: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF