Tải Luật cạnh tranh 2018

Luật cạnh tranh 2018
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật cạnh tranh (Luật số: 23/2018/QH14) được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ
họp thứ 5 thông qua ngày 12/06/2018. Luật bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày có hiệu lực ngày 01/07/2019
Theo đó, Luật Cạnh tranh 2018 có những điểm mới như sau:
– Bỏ ngưỡng giới hạn của hành vi tập trung kinh tế.
– Bổ sung hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến cạnh tranh.
– Quy định chính sách khoan hồng với doanh nghiệp vi phạm.
– Ấn định mức xử phạt cụ thể với hành vi phạm về cạnh tranh.
– Quy định mới thời hạn xử lý vụ việc vi phạm về cạnh tranh.

Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh

Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14 gồm 101 điều và 10 chương:
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Thị trường liên quan và thị phần
Chương III: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Chương IV: Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền
Chương V: Tập trung kinh tế
Chương VI: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm
Chương VIII: Tố tụng cạnh tranh
Chương IX: Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh
Chương X: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF