Luật Đặc Xá 2018

Luật Đặc Xá 2018
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật Đặc Xá (Luật số: 30/2018/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018. và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019.

Luật này quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá.

Download tài liệu: PDF