Luật Đất Đai 2013

Luật Đất Đai
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật đất đai – Luật số 45/2013/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 do Quốc hội ban hành, sửa đổi bổ sung một số điều so với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai mới nhất này có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều. Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2014.

Danh sách chương:
Chương 1: Quy Định Chung
Chương 2: Quyền Và Trách Nhiệm Của Nhà Nước Đối Với Đất Đai
Chương 3: Địa Giới Hành Chính Và Điều Tra Cơ Bản Về Đất Đai
Chương 4: Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất
Chương 5: Giao Đất, Cho Thuê Đất, Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất
Chương 6: Thu Hồi Đất, Trưng Dụng Đất, Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư
Chương 7: Đăng Ký Đất Đai, Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất
Chương 8: Tài Chính Về Đất Đai, Giá Đất Và Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất
Chương 9: Hệ Thống Thông Tin Đất Đai Và Cơ Sở Dữ Liệu Đất Đai
Chương 10: Chế Độ Sử Dụng Các Loại Đất
Chương 11: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Người Sử Dụng Đất
Chương 12 : Thủ Tục Hành Chính Về Đất Đai
Chương 13: Giám Sát, Thanh Tra, Giải Quyết Tranh Chấp, Khiếu Nại, Tố Cáo Và Xử Lý Vi Phạm Pháp Luật Về Đất Đai
Chương 14: Điều Khoản Thi Hành

Download tài liệu: PDF