Tải Luật đầu tư công sửa đổi 2019

Luật đầu tư công sửa đổi 2019
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật đầu tư công sửa đổi (Số: 39/2019/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/06/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Luật này quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Quốc hội ban hành Luật Đầu tư công (sửa đổi) thay thế cho Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014


Luật đầu tư công sửa đổi bao gồm 6 chương, 106 điều
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công
Chương III: Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công
Chương IV: Thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra, giám sát kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công
Chương V: Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư công
Chương VI: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF