Tải Luật giáo dục 2019

Luật giáo dục 2019
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật giáo dục (Luật số: 43/2019/QH14) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ
họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2019

Sáng 14/6, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Với 414/453 đại biểu đồng ý tán thành, đạt tỷ lệ 85,54%, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020.

Luật này quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục.

Luật giáo dục số 43/2019/QH14 gồm có 115 điều và 9 chương:
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Hệ thống giáo dục quốc dân
Chương III: Nhà trường, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác
Chương IV: Nhà giáo
Chương V: Người học
Chương VI: Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội
Chương VII: Đầu tư và tài chính trong giáo dục
Chương VIII: Quản lý nhà nước về giáo dục
Chương IX: Khen thưởng và xử lý vi phạm

Download tài liệu:PDF