Tải Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

Tải Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

Luật Hôn Nhân Và Gia Đình
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật hôn nhân và gia đình (Luật số: 52/2014/QH13) là luật hôn nhân mới nhất hiện nay. Luật hôn nhân gia đình đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19/06/2014 và sẽ có hiệu lực kể từ 01/01/2015.
Luật gồm có 133 điều và 9 chương . Luật này có ba điểm mới quan trọng: nâng độ tuổi kết hôn của nữ thành đủ 18 tuổi, cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận

Nội dung bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Danh sách chương:
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Kết hôn
Chương III: Quan hệ giữa vợ và chồng
Chương IV: Chấm dứt hôn nhân
Chương V: Quan hệ giữa cha mẹ và con
Chương VI: Quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình
Chương VII: Cấp dưỡng
Chương VIII: Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Chương IX: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF