Tải Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 2019

Tải Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 2019

Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 2019
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam 

Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (Số: 42/2019/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2019. Luật bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2019.
Theo đó, cá nhân được quyền cung cấp dịch vụ tư vấn về chương trình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng, hạn chế tổn thất, khi đáp ứng các điều kiện sau:
– Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
– Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm hoặc phải có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp cấp.

Download tài liệu:PDF