Tải Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

Tải Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật Kinh doanh bất động sản của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Luật số: 66/2014/QH13). Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014. Bắt đầu có hiệu lực từ 1/07/2015
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.

Luật Kinh doanh bất động sản gồm 6 chương và 82 điều
Danh sách chương:
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Kinh doanh bất động sản có sẵn
Chương III: Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai
Chương IV: Kinh doanh dịch vụ bất động sản
Chương V: Quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản
Chương VI: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF

Luật kinh doanh bđs 2020