Tải Luật Lâm nghiệp 2017

Tải Luật Lâm nghiệp 2017

Luật Lâm nghiệp 2017
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Lâm nghiệp là ngành kinh tế – kỹ thuật bao gồm quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản. Trong đó, Hoạt động lâm nghiệp bao gồm một hoặc nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.

Luật Lâm nghiệp ( Luật số: 16/2017/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua sáng ngày 15/11/2017 với tỷ lệ 87,78% đại biểu tán thành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 . Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.

Nội dung Luật Lâm nghiệp 2017 gồm: 108 điều và 12 chương:
Chương I: Những Quy định chung
Chương II: Quy hoạch lâm nghiệp
Chương III: Quản lý rừng
Chương IV: Bảo vệ rừng
Chương V: Phát triển rừng
Chương VI: Sử dụng rừng
Chương VII: Chế biến và thương mại lâm sản
Chương VIII: Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng
Chương IX: Định giá rừng, đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp
Chương X: Khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về lâm nghiệp
Chương XI: Quản lý nhà nước về lâm nghiệp và kiểm lâm
Chương XII: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF