Tải Luật Ngân sách Nhà nước 2015

Tải Luật Ngân sách Nhà nước 2015

Luật Ngân sách Nhà nước 2015
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật Ngân sách Nhà nước (Luật số: 83/2015/QH13) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/06/2015 và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017.

Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.
Luật Ngân sách Nhà nước gồm: 7 chương và 77 điều

Danh sách chương:
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân về ngân sách nhà nước
Chương III: Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp
Chương IV: Lập dự toán ngân sách nhà nước
Chương V: Chấp hành ngân sách nhà nước
Chương VI: Kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước
Chương VII: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF