Tải Luật Nhà Ở 2014

Luật Nhà Ở 2014
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật nhà ở (Luật số: 65/2014/QH13). Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Danh sách chương:
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Sở hữu nhà ở
Chương III: Phát triển nhà ở
Chương IV: Chính sách về nhà ở xã hội
Chương V: Tài chính cho phát triển nhà ở
Chương VI: Quản lý, sử dụng nhà ở
Chương VII: Quản lý, sử dụng nhà chung cư
Chương VIII: Giao dịch về nhà ở
Chương XIX : Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài
Chương X: Hệ thống thông tin và cở sở dự liệu về nhà ở
Chương XI: Quản lý nhà nước về nhà ở
Chương XII: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở
Chương XIII: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF