Tìm kiếm tài liệu

Luật phòng chống tham nhũng 2018

Luật phòng chống tham nhũng 2018
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam 

Luật phòng chống tham nhũng (Luật số: 36/2018/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019

Ngày 20/11/2018, Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 với nhiều nội dung đáng chú ý. Theo đó, Luật quy định rõ người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm
– Cán bộ, công chức;
– Sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp;
– Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
– Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Download tài liệu : PDF