Tải Luật Quản lý ngoại thương 2017

Luật Quản lý ngoại thương 2017
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật Quản lý ngoại thương (Luật số: 05/2017/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12/06/2017.
Luật Quản lý ngoại thương 2017 được thông qua nhằm thực hiện bảo đảm minh bạch, công khai, bình đẳng, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, thương nhân thuộc các thành phần kinh tế. Luật quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Luật này quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương.

Luật Quản lý ngoại thương  gồm có: 113 điều và 8 chương:
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Các biện pháp hành chính
Chương III: Các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch
Chương IV: Biện pháp phòng vệ thương mại
Chương V: Biện pháp kiểm soát khẩn cấp trong hoạt động ngoại thương
Chương VI: Các biện pháp phát triển hoạt động ngoại thương
Chương VII: giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương
Chương VIII: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF