Tìm kiếm tài liệu

Tải Luật Thi hành án hình sự sửa đổi 2019

Luật Thi hành án hình sự sửa đổi 2019
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật Thi hành án hình sự sửa đổi (Luật số: 41/2019/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2019. Luật chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.  Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người, pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự, biện pháp tư pháp

Luật Thi hành án hình sự có 16 chương với 207 điều
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự
Chương III: Thi hành án phạt tù
Chương IV: Thi hành án tử hình
Chương V: Thi hành án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam
Chương VI: Thi hành án phạt cấm cư trú, quản chế
Chương VII: Thi hành án phạt trục xuất
Chương VIII: Thi hành án phạt tước một số quyền công dân
Chương IX: Thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
Chương X: Thi hành biện pháp tư pháp
Chương XI: Thi hành án đối với pháp nhân thương mại
Chương XII: Kiểm sát thi hành án hình sự
Chương XIII: Bảo đảm điều kiện cho hoạt động thi hành án hình sự
Chương XIV: Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự
Chương XV: Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước trong quản lý công tác thi hành án hình sự
Chương XVI: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF