Tải Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

Tải Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (Luật số: 94/2015/QH13) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015. và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016.

Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành tạm giữ, tạm giam.

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam  bao gồm 73 điều và 11 chương:
Chương I: Quy định chung
Chương II: Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Chương III: Chế độ quản lý giam giữ
Chương IV: Chế độ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam
Chương V: Chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi
Chương VI: Chế độ đối với người bị kết án tử hình đang bị tạm giam
Chương VII: Bảo đảm điều kiện quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Chương VIII: Kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Chương IX: Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Chương X: Trách nhiệm trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Chương XI: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF