Tải Luật Thủy lợi 2017

Tải Luật Thủy lợi 2017

Luật Thủy lợi 2017
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Thủy lợi là tổng hợp các giải pháp nhằm tích trữ, điều hòa, chuyển, phân phối, cấp, tưới, tiêu và thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối; kết hợp cấp, tiêu, thoát nước cho sinh hoạt và các ngành kinh tế khác; góp phần phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh nguồn nước.

Luật Thủy lợi (Luật số: 08/2017/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/06/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2018. Luật này quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; dịch vụ thủy lợi; bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi.

Căn cứ theo nội dung của Luật thủy lợi 2017, có một số điểm mới như sau:
TRƯỚC KHI XÃ LŨ PHẢI THÔNG BÁO VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Luật thủy lợi 2017

Theo đó, tổ chức, cá nhân trước khi vận hành xả lũ phải thông báo cho chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan theo quy trình vận hành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, Luật thủy lợi 2017 còn đề cập đến nhiều nội dung quan trọng khác, như là:
– Hồ chứa thủy điện vận hành theo chế độ điều tiết ngày phải có giải pháp bảo đảm công trình thủy lợi ở hạ du hoạt động bình thường.
– Sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước tại Khoản 1 Điều 73 của Luật Tài nguyên nước 2012.
– Các loại giấy phép trong lĩnh vực thủy lợi đã được cấp trước ngày 01/7/2018 mà chưa hết thời hạn của giấy phép thì được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn.

Luật Thủy lợi  gồm 10 chương và 60 điều:
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi
Chương III: Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi
Chương IV: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi
Chương V: Dịch vụ thủy lợi
Chương VI: Bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi
Chương VII: Thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng
Chương VIII: Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi
Chương IX: Trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi
Chương X: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF