Tải Luật Tố cáo 2018

Tải Luật Tố cáo 2018

Luật Tố cáo 2018
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật Tố cáo (Luật số: 25/2018/QH14) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 , thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 .

Luật Tố cáo gồm có 9 Chương và 67 Điều, Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.

Danh sách chương:
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo
Chương III: Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ
Chương IV:  Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lí nhà nước trong các lĩnh vực
Chương V: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo
Chương VI: Bảo vệ người tố cáo
Chương VII: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo
Chương VIII: Khen thưởng và xử lý vi phạm
Chương IX: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF