Tải Luật tổ chức Chính phủ 2015

Tải Luật tổ chức Chính phủ 2015

Luật tổ chức Chính phủ 2015
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật tổ chức Chính phủ 2015 (Luật số: 76/2015/QH13) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/06/2015 với nhiều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; Chế độ làm việc của Chính phủ . Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

Theo quy định của Luật, Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.
Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, UBTV Quốc hội, Chủ tịch nước.

Nội dung các chương của Luật tổ chức Chính phủ 2015 gồm 50 điều và 7 chương:
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ
Chương III: Nhiệm vụ và quyền hạn của thủ tướng chính phủ
Chương IV: Nhiệm vụ và quyền hạn của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Chương V: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ
Chương VI: Chế độ làm việc của chính phủ
Chương VII: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF