Tải Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật tổ chức chính quyền địa phương (Luật số: 77/2015/QH13) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/06/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Luật này quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.

Nội dung gồm 143 điều và 8 chương:
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Chính quyền địa phương ở nông thôn
Chương III: Chính quyền địa phương ở đô thị
Chương IV: Chính quyền địa phương ở hải đảo
Chương V: Chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt
Chương VI: Hoạt động của chính quyền địa phương
Chương VII: Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
Chương VIII: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF