Tìm kiếm tài liệu

Tải Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015

Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật tố tụng hành chính (Luật số: 93/2015/QH13) là một trong 16 Luật và 05 Nghị quyết mới vừa được Quốc hội Khóa VIII, tại Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015 và có hiệu lực ngày 01/07/2016, quy định cụ thể về đối tượng áp dụng, xử lý văn bản liên quan, giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính,…

Luật này quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.

Danh sách chương:
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Thẩm quyền của tòa án
Chương III: Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng
Chương IV: Người tham gia tố tụng, quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng
Chương V: Các biện pháp khẩn cấp tạm thời
Chương VI: Chứng minh và chứng cứ
Chương VII: Cấp, Tống đạt, thông báo văn bản tố tụng
Chương VIII: Phát hiện và kiến nghị sữa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính
Chương IX: Khởi kiện, thụ lý vụ án
Chương X: Thủ tục đối thoại và chuẩn bị xét xử
Chương XI: Phiên tòa sơ thẩm
Chương XII: Thủ tục giải quyết khiếu kiện danh sách cử tri bầu cử đại biểu quốc hội, Danh sách cử tri bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân, Danh sách cử tri trưng cầu ý dân
Chương XIII: Thủ tục phúc thẩm
Chương XIV: Gỉai quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn tại tòa án
Chương XV: Thủ tục giám đốc thẩm
Chương XVI: Thủ tục tái thẩm
Chương XVII: Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tôi

Download tài liệu:PDF