Tải Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật số: 10/2017/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/06/2017. và  có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018.  Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước.

Căn cứ theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017, có một số điểm mới như sau:
Cơ quan nhà nước phải chủ động xin lỗi khi gây oan sai
– Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại sẽ phải chủ động thông báo bằng văn bản cho người bị thiệt hại về việc Nhà nước tổ chức thực hiện phục hồi danh dự mà không phải đợi họ yêu cầu.
– Nếu người bị thiệt hại đồng ý với nội dung thông báo thì cơ quan thông báo thực hiện phục hồi danh dự, nếu không đồng ý thì người bị thiệt hại có ý kiến để cơ quan có cơ sở thực hiện khôi phục danh dự.
– Trường hợp người bị thiệt hại đề nghị chưa thực hiện phục hồi danh dự thì việc này được thực hiện khi người bị thiệt hại có yêu cầu bằng văn bản; trường hợp từ chối thì sẽ không còn quyền yêu cầu nữa.
Trường hợp người bị thiệt hại chết thì cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại phải thực hiện việc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số: 10/2017/QH14 gồm có 78 điều và 9 chương:
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Chương III: Thiệt hại được bồi thường
Chương IV: Cơ quan giải quyết bồi thường
Chương V: Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường
Chương VI: Kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả
Chương VII: Trách nhiệm hoàn trả
Chương VIII: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước
Chương IX: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF