Tải Luật trợ giúp pháp lý 2017

Tải Luật trợ giúp pháp lý 2017

Luật trợ giúp pháp lý 2017
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Luật trợ giúp pháp lý (Luật số: 11/2017/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/06/2017 Và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý; hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý.

Có một số điểm nổi bật của Luật trợ giúp pháp lý 2017 đó là: Thêm nhiều đối tượng được trợ giúp pháp lý từ ngày 01/01/2018. Cụ thể:
– Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;
– Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo;
– Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:
+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;
+ Người nhiễm chất độc da cam;
+ Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;
+ Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình.
+ Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;
+ Người nhiễm HIV.

Luật trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 gồm có 48 điều và 8 chương:
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý
Chương III: Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý
Chương IV: Người thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền,nghĩa vụ người thực hiện trợ giúp pháp lý
Chương V: phạm vi, lĩnh vực , hình thức và hoạt động trợ giúp pháp lý
Chương VI: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với hoạt động tổ chức pháp lý
Chương VII: Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp
Chương VIII: Điều khoản thi hành

Download tài liệu:PDF