Tìm kiếm tài liệu

Lược giải kinh dịch – 64 quẻ kinh dịch Pdf

  • eBook: Lược giải kinh dịch
  • Tác giả: Dương Đình Khuê

Cuốn sách chia 3 phần:

Phần I – Đại cương về kinh Dịch : gồm có mấy đoạn sau đây:

1 – Nguồn gốc kinh Dịch
2- Tượng trưng những yếu tố vô hình chi phối sự vận chuyển thiên
nhiên và nhân sự bằng dấu hiệu hữu hình;
3 – Cách xếp đặt thứ tự các quẻ trong kinh Dịch;
4 – Cách bói dịch;
5 – Cách giải quẻ bói;
6 – Triết lý kinh Dịch.

Phần II – 64 quẻ : Trước hết trình bầy lời giải thích của cổ thánh hiền về toàn quẻ và từng hào, tóm tắt theo cuốn của cụ Phan; tuy nhiên, để làm sáng tỏ thêm hào từ, chúng tôi cũng thỉnh thoảng tự ý ghi thêm, giữa hai dấu ngoặc, một nhân vật hoặc biến cố lịch sử phù hợp với hào đó. Sau lời giải thích cổ điển, đến phần nhận xét bổ túc của chúng tôi về ý nghĩa quẻ và bài học của nó.

Phần III – Phụ lục: Phép bói của Thiệu Khang Tiết.

Download: PDF

Có thể bạn cũng quan tâm:

  1. Hà đồ, lạc thư Pdf
  2. eBook Tinh hoa đạo học Phương Đông Pdf
  3. eBook Lão Tử Đạo Đức Kinh – Nguyễn Hiến Lê Pdf
  4. eBook Trang Tử Nam Hoa Kinh Pdf
  5. Kinh dịch trong ứng dụng kinh doanh Pdf