Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập chung (phần 1) trang 123 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập chung (phần 1) trong SGK trang 123 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 123 SGK Toán 4): Điền dấu > , <, =

Điền dấu > , <, = trang 123 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Điền dấu > , <, = trang 123 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 123 SGK Toán 4): Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy biết :

a) Phân số bế hơn 1;

b) Phân số lớn hơn 1.

Lời giải:

a)Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy biết. Phân số bế hơn 1 | Để học tốt Toán 4

b)Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy biết. Phân số bế hơn 1 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 123 SGK Toán 4): Viết các phân số theo thứ tự bé đến lớn :

Viết các phân số theo thứ tự bé đến lớn 6/11, 6/5, 6/7 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a, Vì 11 > 7 > 5 nênViết các phân số theo thứ tự bé đến lớn 6/11, 6/5, 6/7 | Để học tốt Toán 4

b, Rút gọn phân số:

Viết các phân số theo thứ tự bé đến lớn 6/11, 6/5, 6/7 | Để học tốt Toán 4

Vì 10 > 8 > 4 nênViết các phân số theo thứ tự bé đến lớn 6/11, 6/5, 6/7 | Để học tốt Toán 4

Ta có kết quả là:Viết các phân số theo thứ tự bé đến lớn 6/11, 6/5, 6/7 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 123 SGK Toán 4): Tính:

Tính trang 123 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính trang 123 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4