Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập chung sgk (tiếp theo) trang 138 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Luyện tập chung sgk (tiếp theo) trong SGK trang 138 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 138 SGK Toán 4): Trong các phép tính sau, phép tính nào làm đúng ?

Trong các phép tính sau, phép tính nào làm đúng 5/6 + 1/3 = 5 + 1/6 + 3 = 6/9 = 1/3 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Phép c) làm đúng.

Nói thêm: Phép a), b) sai vì không thể cộng ( trừ) phân số bằng cách cộng ( trừ) tử số với mẫu số, mẫu số với mẫu số.

Phép tính d) sai vì không thể chia hai phân số bằng cách đảo ngược vị trí của hai phân số đó rồi làm tính nhân.

Bài 2 (trang 139 SGK Toán 4): Tính :

Tính 1/2 x 1/4 x 1/6 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 1/2 x 1/4 x 1/6 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 139 SGK Toán 4): Tính :

Tính 5/2 x 1/3 x 1/4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 5/2 x 1/3 x 1/4 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 139 SGK Toán 4): Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chứa nước. Lần thứ nhất chảy vàoNgười ta cho một vòi nước chảy vào bể chứa nước. Lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể | Để học tốt Toán 4bể, lần thứ hai chảy thêmNgười ta cho một vòi nước chảy vào bể chứa nước. Lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể | Để học tốt Toán 4bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước.

Lời giải:

Số phần bể có nước là:

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chứa nước. Lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể | Để học tốt Toán 4(bể)

Số phần bể còn lại chưa chứa nước là:

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chứa nước. Lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể | Để học tốt Toán 4(bể)

Đáp số:Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chứa nước. Lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể | Để học tốt Toán 4bể

Bài 5 (trang 139 SGK Toán 4): Một kho chứa 23 450 kg cà phê. Lần đầu lấy ra 2710 kg cà phê, lần sau lấy ra gấp đôi lần đầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Lời giải:

Lần sau đã lấy ra :

2710×2=5420 (kg)

Cả hai lần đã lấy ra :

2710+5420=8130(kg)

Trong kho còn lại :

23 450 – 8130 = 15 320 (kg)

Đáp số: 15 320 kg cà phê.