Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập chung sgk trang 138 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Luyện tập chung trong SGK trang 138 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 138 SGK Toán 4): Tính :

Tính 2/3 + 4/5 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 2/3 + 4/5 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 138 SGK Toán 4): Tính :

Tính 23/5 - 11/3 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 23/5 - 11/3 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 138 SGK Toán 4): Tính :

Tính 3/4 x 5/6 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 3/4 x 5/6 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 138 SGK Toán 4): Tính :

Tính 8/5 chia 1/3 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 8/5 chia 1/3 | Để học tốt Toán 4

Bài 5 (trang 138 SGK Toán 4): Một cửa hàng có 50 kg đường. Buổi sáng đã bán được 10kg, buổi chiều bánMột cửa hàng có 50 kg đường. Buổi sáng đã bán được 10kg, buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại | Để học tốt Toán 4số đường còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Lời giải:

Số đường còn lại sau buổi sáng là:

50 – 10 = 40 (kg)

Buổi chiều bán được số đường là:

40 xMột cửa hàng có 50 kg đường. Buổi sáng đã bán được 10kg, buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại | Để học tốt Toán 4= 15 (kg)

Cả hai buổi cửa hàng bán được số đường là:

10 + 15 = 25 (kg)

Đáp số: 25kg đường