Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập chung trang 118 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập chung trong SGK trang 118 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 118 SGK Toán 4): Rút gọn các phân số :

Rút gọn các phân số 12/30, 20/45, 28/70, 34/51 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Rút gọn các phân số 12/30, 20/45, 28/70, 34/51 | Để học tốt Toán 4

Nói thêm :

a) Có thể rút gọn theo nhiều cách nghĩ khác.

b) Ở trường hợp cuối có thể suy nghĩ để tìm ra tử số và mẫu số cùng chia hết chó 17 bằng cách sau :

34 tận cùng là 4; vậy 34 chia hết cho 2.

34 : 2 = 17, vậy 34 chia hết cho 17.

Lại có: 51 : 17 = 3 …

Bài 2 (trang 118 SGK Toán 4): Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằngTrong các phân số dưới đây, phân số nào bằng 2/9. 5/18, 6/27, 14/63, 10/36 | Để học tốt Toán 4?

Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng 2/9. 5/18, 6/27, 14/63, 10/36 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng 2/9. 5/18, 6/27, 14/63, 10/36 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 118 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số :

Quy đồng mẫu số các phân số 4/3 và 5/8 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Quy đồng mẫu số các phân số 4/3 và 5/8 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 118 SGK Toán 4): Nhóm nào dưới đây cóNhóm nào dưới đây có 2/3 số ngôi sao đã tô màu | Để học tốt Toán 4số ngôi sao đã tô màu ?

Lời giải:

Nhóm nào dưới đây có 2/3 số ngôi sao đã tô màu | Để học tốt Toán 4

Nhóm b) cóNhóm nào dưới đây có 2/3 số ngôi sao đã tô màu | Để học tốt Toán 4số ngôi sao đã tô màu.