Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập chung trang 124, 125 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Luyện tập chung trong SGK trang 124, 125 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 124 SGK Toán 4): Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B , C, D ( là đáp số, kết quả tính…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Trong các số 5451;  5514;  5145;  5541 số chia hết cho 5 là:

A. 5451     B. 5514     C. 5145     D. 5541

b) Hùng có 8 viên bi gồm 4 bốn viên bi màu xanh, 3 viên bi màu đỏ, 1 viên bi màu vàng. Phân số chỉ phần các viên bi màu đỏ trong số viên bi của Hùng là:

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B , C, D ( là đáp số, kết quả tính…) | Để học tốt Toán 4

c) Phân sốMỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B , C, D ( là đáp số, kết quả tính…) | Để học tốt Toán 4bằng phân số nào dưới đây:Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B , C, D ( là đáp số, kết quả tính…) | Để học tốt Toán 4

d) Trong các phân sốMỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B , C, D ( là đáp số, kết quả tính…) | Để học tốt Toán 4phân số nào bé hơn 1?Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B , C, D ( là đáp số, kết quả tính…) | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a) Khoanh tròn vào C (vì 5145 tận cùng là 5)

b) Khoanh tròn vào D (vì Hùng có 3 viên bi màu đỏ trong tổng số 8 viên bi)

c) Khoanh tròn vào C (vì Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B , C, D ( là đáp số, kết quả tính…) | Để học tốt Toán 4)

d) Khoanh tròn vào D (vì 8 < 9)

Bài 2 (trang 125 SGK Toán 4): Đặt rồi tính :

a) 53867 + 49608;

b) 482 ×307;

c) 86752 – 91 846;

d) 18490 : 215.

Lời giải:

Đặt rồi tính 53867 + 49608 | Để học tốt Toán 4

a) 103 475

b) 147 974

d) 772 906

d) 86.

Bài 3 (trang 125 SGK Toán 4): Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 12 cm, chiều rộng 5 cm. Nối đỉnh A với trung điểm N của cạnh DC. Nối đỉnh C với trung điểm M của cạnh AB. Cho biết hình tứ giác AMCN là hình bình hành có chiều cao MN bằng chiều rộng của hình chữ nhật.

a) Giải thích tại sao AN và Mc song song và bằng nhau.

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD gấp mấy lần diện tích hình bình hành AMCN ?

Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 12 cm, chiều rộng 5 cm | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a) Hai đoạn thẳng AN và MC song song và bằng nhau vì chúng là hai cạnh đối diện của hình bình hành AMCN.

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

12 × 5 = 60 (cm2)

Vì N là trung điểm của DC nên NC dài :

12 ∶ 2 = 6 cm

Diện tích hình bình hành AMCN là :

6 × 5 = 30(cm2)

So với diện tích hình bình hành AMCN thì diện tích hình chữ nhật ABCD gấp : 60 : 20 = 2 lần

Nói thêm : Có thể giải câu b gấp đôi đồ dài đáy hình bình hành.

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD gắp đôi bộ dài đáy hình bình hành.

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD bằng chiều cao hình bình hành.

Vậy diện tích hình chữ nhật gập đôi diện tích hình bình hành.

Cách 3 :

Đường gấp khúc AMNC chia hình chữ nhật ABCD thành 4 tam giác ( vuông) bằng nhau. Hình bình hành AMNC gồm 2 tam giác ấy. Vậy diện tích hình chữ nhật ABCD gấp đôi diện tích hình bình hành AMCN.